VEDTÆGTER for SKODBORG IDRÆTSFORENING                                                                               Revideret Februar 2023

§1

Foreningens navn er Skodborg Idrætsforening. Stiftet i 1921 og hjemmehørende i Vejen Kommune, Region Syddanmark.

§2

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virksomhed at skabe trivsel for den enkelte og fællesskabet.

§3

Foreningen tilslutter sig de amts- og landsorganisationer bestyrelsen finder nødvendigt, for at sikre medlemmerne rimelige turneringsformer.

§4

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
2. Som støttemedlemmer kan enhver optages.
3. Bestyrelsen kan efter indstilling fra aktivitetsudvalgene udelukke et medlem for bestandig eller for en periode.
Et udelukket medlem har krav på, såfremt det ønskes, at anke kendelsen på generalforsamlingen.

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6-8 personer -bestående af Formand, næstformand, sekretær og 1-2 menige medlemmer – som vælges direkte på generalforsamlingen.
Bestyrelsesformand, næstformand, sekretær og administrative medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesformand, sekretær og et adm. medlem vælges i lige år, næstformand og 2 adm. medlem vælges i ulige år.  
Desuden deltager formændene fra de enkelte udvalg i bestyrelsen.

§6

Foreningen vælger på generalforsamlingen følgende udvalg:
1. Badmintonudvalg på 3-7 medlemmer. I lige år afgår halvdelen (nedrundet til heltal) i ulige år resten.
2. Fodboldudvalg på 3-7 medlemmer. I lige år afgår halvdelen (nedrundet til heltal) i ulige år resten.
3. Gymnastikudvalg på 3-7 medlemmer. I lige år afgår halvdelen (nedrundet til heltal) i ulige år resten.
5. Støtteudvalg varetages af medlem i bestyrelsen

§8

Bestyrelsen fastsætter, efter indstilling fra aktivitetsudvalgene, kontingentet.

§9

Foreningens menige-, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen andel af foreningens formue eller på udbytte af nogen art.

§10

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der hvert år skal være afholdt ultimo marts. Dato sættes på førstkommende bestyrelsesmøde i hvert nyt år og der indkaldes 4 og 2 uger før via sociale medier og SIF hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Et medlem er valgbart til bestyrelsen når det er fyldt 18 år.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal, dog kræves der til udelukkelse af et medlem, samt til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1 Valg af dirigent
2 Beretning
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4 Behandling af forslag
5 Valg til: Bestyrelse jf. §5 Udvalg jf. §6 Revisor + 1 suppleant jf. §13 stk. 5.
6 Eventuelt
Ved varigt forfald i bestyrelse eller udvalg supplerer disse sig selv frem til førstkommende generalforsamling, hvor den ledige post besættes ved valg.

§12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når flertallet af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når ¼ af foreningens medlemmer(aktive over 16 år) stiller skriftligt krav herom, med forslag til motiveret dagsorden og møder på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget. Den indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling dog med angivelse af dagsorden.

§13

Foreningen tegnes ved underskrift af bestyrelsesformanden.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
I løbende betalinger tegnes foreningen af kassereren.
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres af hovedbestyrelsen før det sendes til revision i et revisions firma.

§14

De direkte valgte på generalforsamling til bestyrelsen har ret til at deltage i udvalgsmøder, dog uden stemmeret.

§15

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives som første punkt på næste møde af de tilstedeværende medlemmer af mødet, protokollatet omhandler.

§16

Foreningen kan opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamling stemmer herfor. Ved foreningens ophør tilfalder en eventuel formue en anden forening i Skodborg, der driver et alsidigt idrætsarbejde. Findes en sådan forening ikke, deles formuen mellem de i §3 nævnte organisationer.